فصل گرما و شرجی هوا (که اصطلاحا خرما پزون نامیده می شود) فرارسید به مرور خارکهایی که بر درخت مانده و هنوز چیده نشده اند به قهوه ای روشن تغییر رنگ  داده و نرم میشوند، که در این مرحله میوه نخل خرما "رطب"  (ROTAB) نامیده می شود. دانه خارک از پاین ترین قسمت شروع به تغییر رنگ و قهوه ای و نرم شدن می کند. یک دانه رطب مرغوب دانه ای است که نیمی از آن خار...

فصل گرما و شرجی هوا (که اصطلاحا خرما پزون نامیده می شود) فرارسید به مرور خارکهایی که بر درخت مانده و هنوز چیده نشده اند به قهوه ای روشن تغییر رنگ  داده و نرم میشوند، که در این مرحله میوه نخل خرما "رطب"  (ROTAB) نامیده می شود. دانه خارک از پاین ترین قسمت شروع به تغییر رنگ و قهوه ای و نرم شدن می کند. یک دانه رطب مرغوب دانه ای است که نیمی از آن خارک و نیمی رطب باشد.

بیشتر

رطب